Akrální koaktivační terapie

Absolvování kurzu péče o těhotné
- PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Autorka metody ACT, zakladatelka ACT centra

Metoda Akrální koaktivační terapie (ACT) vznikla na základě dlouholetých klinikých zkušeností s principy, které používala v terapii pacientů Roswitha Brunkow. Principy metody ACT jsou založené na současných vědeckých poznatcích motorického učení, pohybových vzorech vývoje dítěte a kvalitě akrálních částí končetin při vzpěru. Součástí ACT je diagnostický systém Akrální koaktivační diagnostika (ACD) ve které jsou popsané metody a testy kterými se vyhodnocuje kvalita aker a pohybových vzorů. V současnosti je metoda přednášená na univerzitách u nás a v zahraničí. V roce 2014 bylo založeno ACT centrum Praha Čelákovice.

Motorické učení

Základním cílem terapie ACT je napravit naše špatné pohybové návyky pomocí motorického učení. Ačkoli je motorické učení vědomý proces (probíhá na úrovni mozkové kůry), je možné docílit opakováním cvičení jeho osvojení. Pro úspěšné zafixování nového/změněného způsobu provedení pohybu je zapotřebí četných opakování - některé studie uvádějí okolo 2 000 opakování.

Vzpěr o Akra

Během cvičení ACT jsou využívány vzpěry o akrální části končetin - akra. Pro potřeby terapie ACT definujeme primárně dva typy aker:

  • Horní končetina - ruka (od zápěstí po konečky prstů).
  • Dolní končetina - noha (od paty až po prsty nohou).

Vzpěr o akra se provádí reálně nebo virtuálně. Preferovaný, reálný vzpěr je fyzický vzpěr o akra vůči segmentům vlastního těla, popř. svému prostředí (stůl, podlaha, stěna, apod.). V případech, kdy nelze aplikovat vzpěr reálný, využíváme vzpěr virtuální, který provádíme vůči imaginární překážce a slouží především pro lepší vizualizaci směru a intenzitě vyvíjené síly.

Na efektivitu cvičení má kromě vzpěru o akra vliv i jejich klenutí, které je třeba udržet v průběhu cvičení. Neudržení klenby v průběhu vzpěru se projevuje jako plochoručí (hyperextenze prstů) na rukou a plochonoží (hyperextenze prstců) na nohách.

Napřímení páteře

Metoda ACT představuje díky svému důrazu na napřímení páteře efektivní terapii pro mnoho poruch pohybového aparátu - od častých funkčních a degenerativních stavů páteře až po velmi specifická onemocnění.

Napřímení páteře dosahujeme v terapii ACT koaktivací ventrálních a dorsálních svalových řetězců, jež jsou aktivovány využitím aker v průběhu vzpěru. Správné zatížení a vzpěr o akra "nastartuje" pohybový vzor vedoucí k napřimování páteře. Kvalitativní korekce těchto pohyb. vzorů již probíhá vědomě a výskyt motorických chyb se opakováním minimalizuje.

Na základě tohoto principu cvičení ACT napřimuje páteř, tonizuje zádové svaly, kompenzuje dysbalance a v důsledku stabilizuje celý pohybový aparát. Navíc, vzhledem k tomu, že vzpěrná cvičení v metodě ACT mohou aktivovat i hlubší svaly trupu, lze terapii využít i pro posílení výdechových svalů a zlepšit tak jejich funkci.