Fyzioteparie Funkce podle Bc.Clary Lewitové

Clara Lewitová ve své dlouholeté fyzioterapeutické praxi vyvinula svůj vlastní přístup vycházející s fyzioterapie funkce. Její klinické semináře jsou zajímavé mimo jiné tím, že nechává účastníky nahlédnout do postupu práce s novými pacienty. Můžete sledovat, jak od vstupního pohovoru s pacientem postupuje k terapii, sleduje odezvu pacienta a podle toho dále upravuje svůj terapeutický postup. 

Clara Lewitová chápe terapii jako neustálý dialog s pacientem a klade důraz na postupné "učení se", které postupem terapie probíhá jak v pacientově mysli tak v jeho těle.